เกมจับคู่คำศัพท์

Word Match Game – Common Words

ตัวเลขมีความสำคัญ แต่บางครั้งเราต้องการคำที่มีความเป็นนามธรรมมากกว่า คำเช่น ‘all’, ‘none’ หรือ ‘Most’ ช่วยให้เราพูดได้ว่าเราต้องการหรือต้องการโดยไม่นับจำนวน

Numbers are important, but sometimes we need words that are more abstract. Words like ‘all’, ‘none’ or ‘most’ help us to say how many we need or want without counting.

how many

Leave a Comment