เกมจับคู่ – ฟุตบอล

Football Match Game

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ฟุตบอลได้รับการแนะนำให้รู้จักกับประเทศไทยในปี 1897 ในช่วงเวลาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

จับคู่คำภาษาไทยและคำภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ฟุตบอล!

Football is the most popular sport in Thailand. Football was introduced to Thailand in 1897 during the time of King Chulalongkorn.

Match the Thai words and the English words to improve your knowledge of Football words!

football

Leave a Comment