คู่ที่ตรงกัน -บุคลิกภาพ

Personality Pairs

บุคลิกภาพประกอบด้วยความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่ทำให้คน ๆ หนึ่งเป็นพิเศษ บุคลิกภาพอาจส่งผลต่อผู้ที่เป็นเพื่อนของเราและสิ่งที่เราสนใจ

A personality is made up of the of thoughts, feelings, and behaviors that make a person special. Personalities can affect who are our friends and who we are attracted to.

personalities

Leave a Comment